Mô hình hoạt động của ban quản trị nhà chung cư?

Cử tri TP.HCM kiến nghị: “Đề nghị hướng dẫn cụ thể về mô hình hoạt động của Ban quản trị theo Hội đồng quản trị của HTX hoặc công ty cổ phần. Vì hiện nay điều này gây khó khăn cho các chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, cư dân trong việc xây dựng, lựa chọn mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư cho phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi chung cư”.

Trả lời:

Khoản 3, Điều 103, Luật Nhà ở năm 2014 quy định rõ: “Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được tổ chức và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền, trách nhiệm quy định tại Khoản 1, Điều 104 của Luật này”

ban quan tri chung cu 3e0a
Bộ Xây dựng thời gian tới sẽ đánh giá về mô hình ban quản trị hiện nay và nghiên cứu, đề xuất mô hình mới để quản lý, vận hành nhà chung cư. (Ảnh minh họa)

Mặt khác, Khoản 5, Điều 3, Thông tư 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 15/12/2016 về bổ sung, sửa đổi một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30/12/2015 quy định:

“Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc của công ty cổ phần. Hội nghị nhà chung cư quyết định lựa chọn mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư cho phù hợp với thực tế từng tòa nhà, cụm nhà chung cư. Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của hợp tác xã thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp tác xã. Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Việc biểu quyết và ghi biên bản cuộc họp của Ban quản trị nhà chung cư phải tuân thủ quy định tại Điều 25 của quy chế này”.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, hội nghị nhà chung cư quyết định chọn thực hiện việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị theo mô hình của Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc Hội đồng quản trị của hợp tác xã phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà chung cư.

Căn cứ theo những quy định trên, hội nghị nhà chung cư quyết định chọn thực hiện việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị theo mô hình của Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc Hội đồng quản trị của hợp tác xã cho phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà chung cư.

Tới đây, Bộ Xây dựng sẽ đánh giá về mô hình ban quản trị hiện nay cũng như đề xuất mô hình mới để quản lý, vận hành nhà chung cư, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Xây dựng

Theo Báo Xây dựng Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *